Recent Posts

 • Categories: شکرگزاری

  روز شکرگزاری

  در مسیحیت شکرگزاری محدود به یک روز خاص نیست بلکه هر روز و پیوسته روز شکرگزاری است و روزشکرگزاری سمبل و یادآور روزهای دیگر سال است که ما خدا را در نام عیسی مسیح خداوند شکرگزاریم. پدر را به جهت هرچیز در نام عیسی مسیح شکر گویید 🙌🙏

  Read more
 • Categories: فیض

  Solas پنج

  اگر ما این پنج آیتم را درک کنیم هیچ وقت یک فرد مذهبی نخواهیم بود چون طبق کتاب مقدس می دانیم ایمان ما به عیسی مسیح خداوند و کار او روی صلیب باعث نجات جاودانی ماست نه انجام اعمال شریعت و مذهب یعنی به خاطر فیض خداوند نجات یافتیم فیضی که برای همه بشر مهیاست […]

  Read more
 • Categories: کامیابی

  برکات مالی

  برکات مالی ✝️ خدای آسمان و زمین که همه کاخ ها و قصرها و طلا و نقره از آن او می باشد وقتی انسان شد ترجیح داد در پست ترین جا یعنی طویله به دنیا آید و در آخور گذاشته شود تا پست ترین و حقیرترین انسان ها نیز بتوانند نزد او آیند او شکوه […]

  Read more
 • Categories: خدای انجیل

  دلیل این همه مصیبت

  هیچ بدی و مصیبت و نابسامانی ای که روی زمین دیده می شود از جانب خداوند نیست چرا که او فرمانروایی زمین را به انسان داد اما انسان اول این سلطه را به شیطان واگذار نمود به همین دلیل عیسی مسیح با مرگش روی صلیب و رفتنش به دنیای مردگان و زنده شدنش بعد از […]

  Read more
See the archive